آلبوم جديد گروه نيستان

1387/12/1

گروه نيستان بعد از البوم سکوت با صداي ايرج بسطامي بزودي اثر ديگري را در دستگاه همايون، چهارگاه،اواز بيات ترک ودشتي منتشر ميکند

گروه نيستان بعد از البوم سکوت با صداي ايرج بسطامي بزودي اثر ديگري را در دستگاه همايون، چهارگاه،اواز بيات ترک ودشتي منتشر ميکند اين اثر در مراحل ضبط اوازهاي ان ميباشد.